Algemene voorwaarden Marquis Zonwering en Wonen B.V.

1 Toepasselijkheid 
1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Marquis, alsmede op alle door Marquis met de wederpartij gesloten overeenkomsten.

1.2 Eventueel door de wederpartij gebruikte algemene voorwaarden worden door Marquis niet aanvaard en hierbij uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

1.3 Afwijkingen van de voorwaarden binden Marquis slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Marquis: gevestigd aan de Vaartweg 58B, 8243 PP Lelystad, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 81210248. Wederpartij: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Marquis een overeenkomst is aangegaan, dan wel van Marquis een aanbod daartoe heeft ontvangen. Product: alle door Marquis verhandelde producten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot binnen- en buitenzonwering, rolluiken en horren. Meerwerk: het extra, niet begrote werk dat tijdens de uitvoering van de montage van het product wordt uitgevoerd en dat leidt tot extra kosten.

2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van Marquis zijn vrijblijvend.

2.2 Opdrachten van de wederpartij naar aanleiding van een aanbieding van Marquis zijn na schriftelijk, mondeling of digitaal akkoord voor Marquis bindend.

3 Levering
3.1 Alle producten van Marquis worden volgens uw bestelling op maat geproduceerd en kunnen derhalve in geen geval worden geannuleerd of teruggenomen.

3.2 Marquis heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

3.3 Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en zijn niet bindend.

3.4 Overschrijding van leveringstermijnen door Marquis geeft aan de wederpartij ook na sommatie geen recht op schadevergoeding.

3.5 Verzending van goederen is voor rekening en risico van de wederpartij.

3.6 Alvorens (verder) te presteren of te leveren is Marquis voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de wederpartij, danwel van haar zekerheid te verlangen voor de  nakoming van haar verplichtingen.

3.7 Marquis is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, indien de wederpartij jegens Marquis, ongeacht uit welke overeenkomst deze voortvloeien.

4 Eigendomsvoorbehoud
4.1 De door Marquis aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van Marquis totdat de daarop betrekking hebbende vorderingen door de wederpartij volledig zijn voldaan met inbegrip van rente en kosten.

4.2 Wanneer de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Marquis, is Marquis gerechtigd de hiervoor bedoelde goederen zonder rechtelijke machtiging terug te nemen.
Wederpartij staat Marquis toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

4.3 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

5 Prijzen en betalingscondities

5.1 Facturen van Marquis dienen te zijn voldaan binnen de op de

factuur aangegeven termijn, zonder (recht op) compensatie en zonder aftrek, behoudens de eventueel op de factuur vermelde krediet- beperking uitsluitend bij betaling binnen de daartoe aangegeven termijn.


5.2 Bij niet betaling binnen de voormelde termijn is de wederpartij van rechtswege in gebreke en een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.

5.3 In geval van verzuim is de wederpartij alle kosten van gerechtelijke en buitenrechtelijke incasso verschuldigd met een minimum van 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van rente.

5.4 Al hetgeen de wederpartij aan Marquis is verschuldigd, wordt terstond openbaar indien zij in gebreke is, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, danwel indien onder de wederpartij beslag gelegd is.

5.5 Marquis is gerechtigd prijsverhogingen van toeleveranciers of tengevolge van valutakoers wijzigingen, aan de wederpartij door te berekenen in afwijking van de overeengekomen prijs.

5.6 Marquis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten in prijzen en condities.

6 Reclames
6.1 Reclames ten aanzien van de door Marquis geleverde goederen en verzonden facturen dienen schriftelijk aan Marquis te zijn gemeld binnen 8 dagen na aflevering der goederen, respectievelijk ontvangst der goederen.


6.2 Na het verstrijken van voormelde termijn heeft de wederpartij de geleverde goederen en facturen onvoorwaardelijk geaccepteerd en

vervalt het recht op reclame jegens Marquis, evenals in geval 10.1 van gebruik, verwerking of bewerking van de geleverde goederen.
6.3 In geval van tijdige reclame heeft de wederpartij niet het recht haar betalingsverplichting op te schorten.

7 Aansprakelijkheid
7.1 In geval van gegronde reclame is Marquis slechts gehouden tot vervanging van de geleverde ondeugdelijke goederen, danwel tot restitutie van ten hoogste de koopsom voor de ondeugdelijke goederen, nadat deze door Marquis zijn terug-ontvangen, zulks ter keuze van Marquis

7.2 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Marquis voor schade van de wederpartij of van derden, verband houdende met de geleverde en of gemonteerde goederen uit- gesloten.
 
8 Overmacht
8.1 Van overmacht aan de zijde van Marquis is sprake, indien Marquis na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, één en ander zowel in het bedrijf van Marquis als bij derden van wie Marquis de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport en voorts door alle oorzaken buiten de schuld of de risico sfeer van Marquis ontstaan.

8.2 Beoogde leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende welke Marquis door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

8.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij recht heeft op ongedaan- making van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

9 Ontbinding
9.1 Indien de wederpartij op enigerlei wijze in gebreke is met de nakoming van enige op haar jegens Marquis rustende verplichting is Marquis gerechtigd de ontbinding in te roepen van de met de wederpartij gesloten overeenkomst, in welk geval de wederpartij gehouden is tot vergoeding van alle door Marquis geleden c.q. te lijden schade.

10 Toepasselijk recht en forum
10.1 Alle tussen partijen gerezen geschillen worden beheerst door en berecht naar Nederlands recht en zullen worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van hetzij de woonplaats van Marquis, hetzij die van de woonplaats van de wederpartij, zulks ter keuze van Marquis

11 Garantie
11.1 Op alle producten geeft Marquis 5 jaar garantie vanaf factuurdatum. Met uitzondering van ons horren assortiment, alle binnen zon-wering en optrekbanden van geleverde producten. Garantie termijn hiervoor bedraagt 2 jaar. Wij kunnen geen garantie geven op wafel en/of plooivorming op zonweringsdoeken met naad. Op alle halogeen en LED lampen word geen garantie gegeven. Binnen de garantie- termijn worden niet werkende en defecte onderdelen kosteloos vervangen.

11.2 Daarnaast zijn alle moedwillige beschadigingen, schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden, beschadigingen die zijn terug te voeren op ondeskundige montage door derden, door verkeerde bediening of oneigenlijk gebruik en de gevolgschade voor personen uitgesloten van garantie.

11.3 Zonwering is niet bedoeld als wind- of regenscherm! Harde wind, neerslag en sneeuw kunnen uw zonwering ernstig beschadigen. Elektronische zon/wind/regen besturingen zijn slechts een hulp middel en geven geen optimale bescherming tegen de weersinvloeden en geven derhalve geen recht op reclamaties.


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81210248 op 16 augustus 2021